معنی اسم مهتاج

آنکه تاجی درخشنده چون ماه دارد

ریشه اسم مهتاج

فراوانی اسم مهتاج

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مهتاج ثبت نام شده اند.