معنی اسم همیلا

نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم همیلا

فراوانی اسم همیلا

تا کنون کسی با نام همیلا در گهواره ثبت نام نکرده است.