معنی اسم وانوش

دریاچه وان، از سمبلهای تاریخ ارامنه

ریشه اسم وانوش

فراوانی اسم وانوش

تا کنون کسی با نام وانوش در گهواره ثبت نام نکرده است.