معنی اسم پاییز

هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو

ریشه اسم پاییز

فراوانی اسم پاییز

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام پاییز ثبت نام شده اند.