معنی اسم پردیز

پردیس

ریشه اسم پردیز

فراوانی اسم پردیز

تا کنون کسی با نام پردیز در گهواره ثبت نام نکرده است.