معنی اسم پرزین

پرچینی از گلهای ریز به دور باغات

ریشه اسم پرزین

فراوانی اسم پرزین

تا کنون کسی با نام پرزین در گهواره ثبت نام نکرده است.