معنی اسم پرشاد

نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم پرشاد

فراوانی اسم پرشاد

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پرشاد ثبت نام شده اند.