معنی اسم پرور

ریشه پروردن، دارای پر

ریشه اسم پرور

فراوانی اسم پرور

تا کنون کسی با نام پرور در گهواره ثبت نام نکرده است.