معنی اسم پری پیکر

آنکه اندامی زیبا چون پری دارد

ریشه اسم پری پیکر

فراوانی اسم پری پیکر

تا کنون کسی با نام پری پیکر در گهواره ثبت نام نکرده است.