معنی اسم ژانیا

از نامهای باستانی

ریشه اسم ژانیا

فراوانی اسم ژانیا

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام ژانیا ثبت نام شده اند.