معنی اسم ژاییژ

شراره آتش

ریشه اسم ژاییژ

فراوانی اسم ژاییژ

تا کنون کسی با نام ژاییژ در گهواره ثبت نام نکرده است.