معنی اسم ژرویرا

ژریرا

ریشه اسم ژرویرا

فراوانی اسم ژرویرا

تا کنون کسی با نام ژرویرا در گهواره ثبت نام نکرده است.