معنی اسم ژنیک

با استعداد، نابغه

ریشه اسم ژنیک

فراوانی اسم ژنیک

تا کنون کسی با نام ژنیک در گهواره ثبت نام نکرده است.