معنی اسم ژینا

زندگی بخش

ریشه اسم ژینا

فراوانی اسم ژینا

در حال حاضر ۴۵ نفر در گهواره با نام ژینا ثبت نام شده اند.