معنی اسم کامه

هدف ، مراد ، خواهش ، خواسته ، آرزو

ریشه اسم کامه

فراوانی اسم کامه

تا کنون کسی با نام کامه در گهواره ثبت نام نکرده است.