معنی اسم کشور

سرزمینی دارای مرزهای مشخص

ریشه اسم کشور

فراوانی اسم کشور

تا کنون کسی با نام کشور در گهواره ثبت نام نکرده است.