معنی اسم گلاله

کاکل مجعد، موی پیچیده

ریشه اسم گلاله

فراوانی اسم گلاله

تا کنون کسی با نام گلاله در گهواره ثبت نام نکرده است.