معنی اسم گلبیز

گل افشان، گلریز، خوشبو، معطر

ریشه اسم گلبیز

فراوانی اسم گلبیز

تا کنون کسی با نام گلبیز در گهواره ثبت نام نکرده است.