معنی اسم آبان دیس

مانند آبان

ریشه اسم آبان دیس

فراوانی اسم آبان دیس

تا کنون کسی با نام آبان دیس در گهواره ثبت نام نکرده است.