معنی اسم آبان داد

داده آبان‎ - کسی که در ماه آبان متولد شده است

ریشه اسم آبان داد

فراوانی اسم آبان داد

تا کنون کسی با نام آبان داد در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا