معنی اسم آبتاب

دختری با چهره زیبا و درخشان، تابان

ریشه اسم آبتاب

فراوانی اسم آبتاب

تا کنون کسی با نام آبتاب در گهواره ثبت نام نکرده است.