معنی اسم آبروشن

خوشبخت، ارجمند

ریشه اسم آبروشن

فراوانی اسم آبروشن

تا کنون کسی با نام آبروشن در گهواره ثبت نام نکرده است.