معنی اسم آبشار

آبی که به طور طبیعی از بلندی به پستی فرو می ریزد

ریشه اسم آبشار

فراوانی اسم آبشار

تا کنون کسی با نام آبشار در گهواره ثبت نام نکرده است.