معنی اسم آبلوج

قند سفید - قند مکرر

ریشه اسم آبلوج

فراوانی اسم آبلوج

تا کنون کسی با نام آبلوج در گهواره ثبت نام نکرده است.