معنی اسم آبگین

شیشه، آینه

ریشه اسم آبگین

فراوانی اسم آبگین

تا کنون کسی با نام آبگین در گهواره ثبت نام نکرده است.