معنی اسم آترا

آذر- آتش - نام یکی از ماههای پاییز

ریشه اسم آترا

فراوانی اسم آترا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام آترا ثبت نام شده اند.