معنی اسم آذرنگ

روشن و نورانی ، آتش

ریشه اسم آذرنگ

فراوانی اسم آذرنگ

تا کنون کسی با نام آذرنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.