معنی اسم آفاق

افقها،عالم آسمان،زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجوی

ریشه اسم آفاق

فراوانی اسم آفاق

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام آفاق ثبت نام شده اند.