معنی اسم آمیتریس

ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و همسر خشایارشا

ریشه اسم آمیتریس

فراوانی اسم آمیتریس

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام آمیتریس ثبت نام شده اند.