معنی اسم اردک

دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم اردک

فراوانی اسم اردک

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام اردک ثبت نام شده اند.