معنی اسم ارزنده

محترم، دارای احترام

ریشه اسم ارزنده

فراوانی اسم ارزنده

تا کنون کسی با نام ارزنده در گهواره ثبت نام نکرده است.