معنی اسم ارزینه

ارزنده، گرانبها

ریشه اسم ارزینه

فراوانی اسم ارزینه

تا کنون کسی با نام ارزینه در گهواره ثبت نام نکرده است.