معنی اسم ارکیده

گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است

ریشه اسم ارکیده

فراوانی اسم ارکیده

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام ارکیده ثبت نام شده اند.