معنی اسم اریدیس

(به ضم الف)نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه-در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود

ریشه اسم اریدیس

فراوانی اسم اریدیس

تا کنون کسی با نام اریدیس در گهواره ثبت نام نکرده است.