معنی اسم اسما

نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی

ریشه اسم اسما

فراوانی اسم اسما

در حال حاضر ۴۸۲ نفر در گهواره با نام اسما ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اسما

ازموقعی که فهمیدیم بچه توراه داریم😊
مامان اسما
چند روز قبل از به دنیا اومدنش
مامان اسما خانم
اسم خودم زهراست، قبل بارداری دوست داشتم اسم دخترم اسما بگذارم.
مامان اسما ٕ
بخاطر معنای قشنگ اسم اسما تصمیم گرفتم اسم دخترم اسما باشه
مامان اسما
چون‌ با اسم پسرم همخوانی داره ابوالفضل واسما....
مامان اسما
ازوقتی مجردبودم این اسموانتخاب کرده بودم،وقتی ازدواج کردم به شوهرم گفتم اگه دختردارشدیم اسمشومیذارم اسما....به معنی حقایق ومعارف
مامان اسما
اسم آبجی بزرگش کوثر، به معنی خیر و برکت زیاد دوس داشتم اسم ایشون هم بزارم اسما، یعنی جمع خوبی ها(اسما الحسنی)
مامان اسما