معنی اسم اسنا

بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن

ریشه اسم اسنا

فراوانی اسم اسنا

در حال حاضر ۱۶۴ نفر در گهواره با نام اسنا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اسنا

اَسنا ب معنی بانوی بخشنده
مامان اَسنا
من ازقبل اینکه بارداربشم ازخداخواسته بودم بهم دختربده وفیلم حضرت یوسف نگاه میگردم اسم زنش خیلی خوشم اومدجستوجو کردم معنیشوخیلی برام زیباودلنشین اومداونجابودکه گفتم دخترداربشم اسمشومیزارم اسنایعنی سرشت خدایی زن بلندمرتبه وپاک دامن وخیلی معنی زیبایی دوسش دارم.
مامان اسنا