معنی اسم اسپنتا

سپنتا ، پاک و مقدس

ریشه اسم اسپنتا

فراوانی اسم اسپنتا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام اسپنتا ثبت نام شده اند.