معنی اسم افسانه

داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا

ریشه اسم افسانه

فراوانی اسم افسانه

در حال حاضر ۳۸ نفر در گهواره با نام افسانه ثبت نام شده اند.