معنی اسم ایلا

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی

ریشه اسم ایلا

فراوانی اسم ایلا

در حال حاضر ۷۶ نفر در گهواره با نام ایلا ثبت نام شده اند.