معنی اسم بابان

خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در کردستان ، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان ، از چهرةهای معاصر ادبیات کرد «شکراللة بابان»

ریشه اسم بابان

فراوانی اسم بابان

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام بابان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بابان

بابان اسم کوردی است به معنی خان خانان. مرد بزرگ. خونه پدری
مامان بابان