معنی اسم بابان

خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در کردستان ، لقب چند تن از احکام سلسله ‏بابان ، از چهرةهای معاصر ادبیات کرد «شکراللة بابان»

ریشه اسم بابان

فراوانی اسم بابان

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام بابان ثبت نام شده اند.