معنی اسم بازان

جمع «باز» پرندة شکاری ، نام روستایی در کردستان ، در حال باختن،‌ بازنده

ریشه اسم بازان

فراوانی اسم بازان

تا کنون کسی با نام بازان در گهواره ثبت نام نکرده است.