معنی اسم باشن

خوب است. عالی است

ریشه اسم باشن

فراوانی اسم باشن

تا کنون کسی با نام باشن در گهواره ثبت نام نکرده است.