معنی اسم بامیک

بامی،درخشان، لقب شهر بلخ

ریشه اسم بامیک

فراوانی اسم بامیک

تا کنون کسی با نام بامیک در گهواره ثبت نام نکرده است.