معنی اسم بانو

عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد، مانند ماه بانو، گل بانو

ریشه اسم بانو

فراوانی اسم بانو

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام بانو ثبت نام شده اند.