معنی اسم باژوران

جنوبیها ، طایفةایی از کردها

ریشه اسم باژوران

فراوانی اسم باژوران

تا کنون کسی با نام باژوران در گهواره ثبت نام نکرده است.