معنی اسم باژیر

شهر

ریشه اسم باژیر

فراوانی اسم باژیر

تا کنون کسی با نام باژیر در گهواره ثبت نام نکرده است.