معنی اسم باژیلان

محل وزش باد ، قبیلةایی از کردها کة در اطراف خانقین سکونت دارند

ریشه اسم باژیلان

فراوانی اسم باژیلان

تا کنون کسی با نام باژیلان در گهواره ثبت نام نکرده است.