معنی اسم بتول

پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع)

ریشه اسم بتول

فراوانی اسم بتول

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام بتول ثبت نام شده اند.