معنی اسم برلیان

الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد

ریشه اسم برلیان

فراوانی اسم برلیان

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام برلیان ثبت نام شده اند.