معنی اسم بهرخ

آن که چهره ای خوب و زیبا دارد

ریشه اسم بهرخ

فراوانی اسم بهرخ

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام بهرخ ثبت نام شده اند.